PROTECCIÓ DE DADES

www.gospelviu.org i la formació musical GRUP VOCAL GOSPEL VIU han adoptat les mesures i els nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigides per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i els seus reglaments de desenvolupament. Les dades personals recollides a través de www.gospelviu.org són objecte de tractament automatitzat i s’incorporen a un fitxer titularitat de la formació musical GRUP VOCAL GOSPEL VIU que és alhora responsable del citat fitxer. El fet d’omplir el formulari inclòs a la pàgina web per formar part de la Llista de Correu, l’enviament de fotografies per ser publicades en els Àlbums de Fotos o de realitzar l’enviament de correus electrònics o d’altres comunicacions a la formació GRUP VOCAL GOSPEL VIU o www.gospelviu.org implica el consentiment exprés de l’usuari a la inclusió de les seves dades de caràcter personal en el fitxer automatitzat. L’usuari pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició conforme el previst per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i alguna altra normativa aplicable a l’efecte, mitjançant correu electrònic a l’adreça electrònica info@gospelviu.org o per qualsevol altre mitjà que permeti reconèixer la identitat de l’usuari que exerciti qualsevol dels drets anteriors.

CANVIS EN LA POLÍTICA DE SEGURETAT I PROTECCIÓ DE DADES

www.gospelviu.org i la formació musical GRUP VOCAL GOSPEL VIU es reserven el dret de modificar la seva política de seguretat i protecció de dades de forma discrecional, en qualsevol moment i sense previ avís, sempre d’acord amb la legislació espanyola vigent en matèria de protecció de dades, que esdevindrà efectiva a partir de la data de publicació de dita modificació a www.gospelviu.org. Els canvis que afecten el tractament de dades personals es comunicaran també als interessats.

CESSIÓ D’INFORMACIÓ A TERCERS

L’usuari presta el seu consentiment per tal que www.gospelviu.org i la formació musical GRUP VOCAL GOSPEL VIU puguin fer ús de les seves dades amb la finalitat de remetre-li, des del navegador o per correu ordinari, informacions sobre novetats, agenda de concerts, promocions, concursos i material relacionat amb la formació musical, així com l’enviament de qüestionaris o formularis per qualsevol mitjà, ja siguin d’interès directe de la formació musical o de qualsevol entitat amb la qual aquesta tingui acords de col•laboració en la matèria.

Tanmateix, l’informem que les seves dades podran ser cedides a terceres empreses per a la promoció de la formació musical GRUP VOCAL GOSPEL VIU. Si vostè no desitja la cessió de les seves dades a terceres empreses, li preguem que ens ho comuniqui per escrit a l’adreça assenyalada.

PROTECCIÓN DE DATOS

www.gospelviu.org y la formación musical GRUPO VOCAL GOSPEL VIU han adoptado las medidas y los niveles de seguridad de protección de los datos personales exigidos por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal y sus reglamentos de desarrollo. Los datos personales recogidos a través de www.gospelviu.org son objeto de tratamiento automatizado y se incorporan a un fichero titularidad de la formación musical GRUPO VOCAL GOSPEL VIU que es a la vez responsable del citado fichero. El hecho de rellenar el formulario incluido en la página web para formar parte de la Lista de Correo, el envío de fotografías para ser publicadas en los Álbumes de Fotos o de realizar el envío de correos electrónicos u otras comunicaciones a la formación GRUPO VOCAL GOSPEL VIU o www.gospelviu.org implica el consentimiento expreso del usuario a la inclusión de sus datos de carácter personal en el fichero automatizado. El usuario puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición conforme a lo previsto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y otra normativa aplicable a la efecto, mediante correo electrónico a la dirección electrónica info@gospelviu.org o por cualquier otro medio que permita reconocer la identidad del usuario que ejercite cualquiera de los derechos anteriores.

CAMBIOS EN LA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS

www.gospelviu.org y la formación musical GRUPO VOCAL GOSPEL VIU se reservan el derecho de modificar su política de seguridad y protección de datos de forma discrecional, en cualquier momento y sin previo aviso, siempre de acuerdo con la legislación española vigente en materia de protección de datos, que será efectiva a partir de la fecha de publicación de dicha modificación en www.gospelviu.org. Los cambios que afectan al tratamiento de datos personales se comunicarán también a los interesados.

CESIÓN DE INFORMACIÓN A TERCEROS

El usuario presta su consentimiento para que www.gospelviu.org y la formación musical GRUPO VOCAL GOSPEL VIU puedan hacer uso de sus datos con el fin de remitirle, desde el navegador o por correo ordinario, informaciones sobre novedades, agenda de conciertos, promociones, concursos y material relacionado con la formación musical, así como el envío de cuestionarios o formularios por cualquier medio, ya sean de interés directo de la formación musical o de cualquier entidad con la que ésta tenga acuerdos de colaboración en la materia.

Asimismo, le informamos que sus datos podrán ser cedidos a terceras empresas para la promoción de la formación musical GRUPO VOCAL GOSPEL VIU. Si usted no desea la cesión de sus datos a terceras empresas, le rogamos que nos lo comunique por escrito a la dirección señalada.

PROTECTION OF INFORMATION

www.gospelviu.org and the musical group GRUPO CORAL GOSPEL VIU have adopted the security protection of personal information measures required by the Organic Law 15/1999 of 13 December on the Protection of Personal Data and its development regulations. The personal information gathered via www.gospelviu.org is handled automatically, compiled in a file owned by the music group GRUPO CORAL GOSPEL VIU, which is responsible for said file. The user gives his or her express consent to have his or her data included in the automated file by filling out the form included on the website to sign up for the mailing list, by sending photographs to be published in the photo album or by sending an e-mail or other communication to the group GRUPO CORAL GOSPEL VIU or www.gospelviu.org. In accordance with that outlined by the Organic Law 15/199 of 13 December on the Protection of Personal Data and other applicable regulations the user may exercise his or her rights of access, rectification, cancellation or opposition, through e-mail to the address info@gospelviu.org or by any other means that permits knowledge of the identity of the user who wants to exercise any of the rights previously listed.

CHANGES IN THE SECURITY AND PROTECTION OF INFORMATION POLICY

www.gospelviu.org and the musical group GRUPO CORAL GOSPEL VIU reserves the right to change its security and information protection policy at its discretion and without prior warning, as long as it remains in accordance with the valid Spanish law on protection of information, and will be effective starting on the date of publication of said change on www.gospelviu.org. Changes that affect the management of personal information will also be communicated to those they affect.

RELEASE OF INFORMATION TO THIRD PARTIES

The user consents to allowing www.gospelviu.org and the musical group GRUPO CORAL GOSPEL VIU to use his or her information to send, by e-mail or post, information about news, concert schedules, special offers, contests and other material related to the music group, as well as to send questionnaires or forms by any means, as long as they are directly related to the music group or to any other entity with which it has cooperation agreements.

We also inform you that your information could be released to third party companies for the promotion of the music group GRUPO CORAL GOSPEL VIU. If you do not want your information to be released to third parties, please inform us by writing to the indicated address.